Bootstrap Example -->

تایمر دارو


Image

تایمر دارو

در یک منو میتوانید داروی مورد نظر را تعریف وتعداد
وفاصله زمانی بین دومصرف
وساعت شروع را داده وساعت بندی آینده را به بر نامه
بسپارید.اگر چنانچه در یک زمان نیاز
به اعلام چند دارو باشد ؛ نام تک تک آنها  چند بار گفته میشود
وعکس ونام وشماره نوبت
تمامی آنها درلیستی نمایش داده میشود ومنتظر زدن دکمه مصرف
کردم میماند واگر زده نشود
به بایگانی بعنوان مصرف نشده میرود.
امکان گزارش مصرف شدن یا نشدن داروهای قبلی وتعداد
باقی مانده وپزشک تجویز کننده
وشرح مختصر آن در منوی گزارش ها وارسال آن به
افراد دیگرفراهم است .
کارهای تکرار شونده غیر دارویی را نیز میتوان به آن
دیکته نمود واز ۱ ساعت تا ۳۰ روز
فاصله زمانی بین دو مصرف   برای داروهای متعدد
و تعداد ۱۰۰ عدد برای هر دارو  قابل
تعریف میباشد.

راهنمایی طریقه استفاده در داخل بر نامه وجود دارد.

*********************

دیگرنگران اینکه اطلاعا تتان دست غریبه ها بافتد نباشید

با ارسال یک پیام به مدیر ودادن شماره تماس

یک سایت برای خود وآشنایان راه اندازی کنید

ومدیریت سایت (چت خصوصی نمایش عمومی ) راخودتان

بعهده بگیرید

ارسال پیام به مدیر

----------

 

بازگشتImage